Beleggingsprofiel: Zeer defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: zeer defensief
Dit profiel is bedoeld als alternatief voor de variabele spaarrente. Op dit moment ligt het nettorendement van het zeer defensieve profiel rond de 3,5- 3,6%. Dat is het rendement na aftrek van kosten.

In dit profiel belegt OAKK in fondsen met (zeer) kortlopende obligaties en geldmarktfondsen. Een obligatie is een lening van overheid of een bedrijf. Na een aantal jaren wordt deze lening terugbetaald. De rentevergoedingen op deze obligaties zijn relatief hoog en staan vast.
Door de korte looptijden zijn de obligaties veel minder gevoelig voor rentestijgingen of dalingen.

Geldmarktfondsen beleggen voornamelijk in deposito’s met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De obligaties in het zeer defensieve fonds kennen een (zeer) korte looptijd.

Deze korte looptijden obligaties en geldmarktfondsen geven u 3 voordelen:

  1. Het koersrisico heel gering. De waarde (de koers) van een obligatie daalt namelijk als de marktrente stijgt. Beleggers kunnen immers nieuwe obligaties kopen met een hogere rentevergoeding. Maar een obligatie met een korte looptijd wordt bijna terugbetaald en zal daarom nauwelijks dalen.
  2. Iedere keer dat een obligatie wordt afgelost, is er weer geld aanwezig om te herbeleggen tegen de dan geldende marktrente. Zo kan dit fonds meebewegen met de marktrente.
  3. Dit profiel geeft door de samenstelling een hogere vergoeding dan veel deposito’s en spaarrekeningen bij banken.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit fonds ligt rond de 3,5%. Omdat men echter ook moet rekenen met marktrendementen uit het verleden zijn de rendementen in de factsheet en beleggingsvoorstel lager dan het werkelijke rendement op dit moment.

Voor wie is dit fonds geschikt?
Dit fonds is geschikt als u risicomijdend bent maar wel een hoger rendement wil halen dan het rendement op een bankspaarrekening met variabele rente. Bij dit fonds past een beleggingshorizon tot 5 jaar.

Beheersvergoeding OAKK
OAKK rekent een kostenvergoeding van 0,35% voor dit fonds. De vergoeding voor Moneywise van 0,1% is hierin verwerkt. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de rendementen en de berekening.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit ligt rond de 3,5%.

Auteur: Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *