Beleggingsprofiel: Defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: defensief solid
In het defensieve profiel belegt OAKK uw [lijfrente]kapitaal in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Hierbij kiest OAKK voor grote en bekende fondsen van Blackrock, Vanguard, Northern Trust.

OAKK biedt u binnen het defensief profiel 2 varianten:
Markten: OAKK belegd dan 80% in obligatie indexfondsen en 20% in aandelen indexfondsen.

Solid
: OAKK belegd dan ongeveer 60% in obligaties indexfondsen en voor ongeveer 15% in aandelen indexfondsen. Het resterende deel van 25% belegt OAKK in een aantal specifieke beleggingsfondsen.
Het doel daarvan is een zo stabiel mogelijk rendement te behalen. Een stabiel rendement is belangrijk bij een reeds opgebouwd kapitaal dat u gebruikt om uw inkomen mee aan te vullen.

De berekening op de website is gebaseerd op de Solid variant.

Voor wie is een defensief profiel geschikt?
Dit profiel is geschikt als u risicomijdend bent maar wel wil kunnen profiteren van een rendement dat op middellange termijn hoger ligt dan het rendement op een spaarrekening. Uw uitkering kan door de jaren heen stijgen maar u accepteert ook de kans dat uw uitkering daalt in een slecht beleggingsjaar.

Rendement
Het defensieve fonds (Solid) heeft van 31-12-1994 t/m 31-12-2022 een rendement behaald van 3,5%.

Beheersvergoeding OAKK
Kiest u voor de Markten variant dan rekent OAKK een lage beheersvergoeding van 0,55%.
Kiest u voor de Solid variant dan kan OAKK 0,125% per kwartaal extra kosten in rekening brengen.
Maar alleen wanneer de Solid strategie de afgelopen 12 maanden een positief rendement heeft opgeleverd én de totale risico/rendement verhouding beter is dan de Markten variant. De extra
vergoeding is dus op basis van No cure, No pay.
Deze kosten zijn reeds verwerkt in de rendementen en de berekening
Hier leest u daar meer over de kosten.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Beleggingsprofiel: Zeer defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: zeer defensief
Dit profiel is bedoeld als alternatief voor de variabele spaarrente. Op dit moment ligt het nettorendement van het zeer defensieve profiel rond de 3,5- 3,6%. Dat is het rendement na aftrek van kosten.

In dit profiel belegt OAKK in fondsen met (zeer) kortlopende obligaties en geldmarktfondsen. Een obligatie is een lening van overheid of een bedrijf. Na een aantal jaren wordt deze lening terugbetaald. De rentevergoedingen op deze obligaties zijn relatief hoog en staan vast.
Door de korte looptijden zijn de obligaties veel minder gevoelig voor rentestijgingen of dalingen.

Geldmarktfondsen beleggen voornamelijk in deposito’s met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De obligaties in het zeer defensieve fonds kennen een (zeer) korte looptijd.

Deze korte looptijden obligaties en geldmarktfondsen geven u 3 voordelen:

  1. Het koersrisico heel gering. De waarde (de koers) van een obligatie daalt namelijk als de marktrente stijgt. Beleggers kunnen immers nieuwe obligaties kopen met een hogere rentevergoeding. Maar een obligatie met een korte looptijd wordt bijna terugbetaald en zal daarom nauwelijks dalen.
  2. Iedere keer dat een obligatie wordt afgelost, is er weer geld aanwezig om te herbeleggen tegen de dan geldende marktrente. Zo kan dit fonds meebewegen met de marktrente.
  3. Dit profiel geeft door de samenstelling een hogere vergoeding dan veel deposito’s en spaarrekeningen bij banken.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit fonds ligt rond de 3,5%. Omdat men echter ook moet rekenen met marktrendementen uit het verleden zijn de rendementen in de factsheet en beleggingsvoorstel lager dan het werkelijke rendement op dit moment.

Voor wie is dit fonds geschikt?
Dit fonds is geschikt als u risicomijdend bent maar wel een hoger rendement wil halen dan het rendement op een bankspaarrekening met variabele rente. Bij dit fonds past een beleggingshorizon tot 5 jaar.

Beheersvergoeding OAKK
OAKK rekent een kostenvergoeding van 0,35% voor dit fonds. De vergoeding voor Moneywise van 0,1% is hierin verwerkt. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de rendementen en de berekening.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit ligt rond de 3,5%.

Een lijfrente uitkering op basis van beleggen, zo werkt het

Door uw vrijkomend lijfrentekapitaal te laten uitkeren via een beleggingslijfrente, maakt u kans op betere rendementen dan wanneer u kiest voor een lijfrente uitkering op basis van garantie.

Maar hoe werkt een beleggingslijfrente? En hoe wordt de hoogte van de lijfrente-uitkering bepaald? Ik leg het uit.

Beleggingslijfrente: kans op een hoger rendement

Een beleggingslijfrente is een lijfrente-uitkering  op basis van beleggen. Op deze manier is er een kans op een hoger rendement dan de banken en verzekeraars bieden via een garantie uitkering.
Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt uw lijfrentekapitaal defensief tot offensief belegt.
Hoe meer risico u neemt, hoe groter de kans op een hogere uitkering, maar uiteraard ook het risico op een lagere uitkering.

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

De hoogte van de uitkeringen wordt bepaalt met behulp van een annuïteitenformule, waarbij de looptijd en de inleg bekend zijn. Voor het rendement wordt het u-rendement gebruikt.
De uitkeringen worden 1 keer per jaar aangepast op basis van het beleggingsresultaat.

Rekenvoorbeeld:
Erik heeft een lijfrentekapitaal van € 75.000,-. Hij laat dit in 10 jaar uitkeren via een beleggingslijfrente.
Het u-rendement op het moment van de beleggingslijfrente wordt geopend is 2,98%. Dit rendement wordt voor de komende 10 jaar gebruikt om de uitkeringen te bepalen.

In het 1e jaar heeft Erik dus € 75.000. Bij een looptijd van 10 jaar en een u-rendement van 2,98% is de bijbehorende annuïteit (en dus de uitkering): € 8.783,32.

Deze jaaruitkering wordt van de lijfrente afgehaald en met de rest (€ 75.000 -/- 8.783,32 = 66.216,68) wordt belegd. Stel nu dat er (netto) 5% rendement wordt behaald in het 1e jaar, dan is het saldo na 1 jaar: € 68.865,35 (66.216,68 + 4%).
De jaaruitkering voor het  2e jaar wordt nu vastgesteld met een looptijd van 9 jaar, een kapitaal van € 68.865,35 en wederom het u-rendement van 2,98%. De bijbehorende annuïteit is € 8.921,36.

En zo worden de volgende jaren steeds bepaald.

Wat is de herkomst van de inleg?

Voor de juiste fiscale behandeling van uw nieuwe lijfrente is de herkomst van de inleg belangrijk. Ondanks dat alles een ‘lijfrente’ is kunnen de fiscale regels verschillen.

Vrijkomende lijfrente
Een lijfrente is een polis of bankspaarrekening waar u geld op heeft gestort en deze heeft afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Afkoop woekerpolis
In deze vergelijking kijken we naar een afgekochte woekerpolis (beleggingsverzekering) die bedoelt waren als aanvulling voor het pensioen zoals lijfrente bedoelt is.

Gouden Handdruk
Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen en heeft u daar een lijfrente mee gestart, kies dan voor deze optie.
Ook als u uw stamrecht BV wilt omzetten in een lijfrente kiest u hier voor ‘gouden handdruk’

Een lijfrente erfen
Erft u een lijfrente? Dan moet u een nabestaandenlijfrente aankopen.
Ontvangt u een lijfrentepolis of bankspaarrekening vanuit de nalatenschap, kies dan voor deze optie.

FOR – (Fiscale) oudedagsreserve
Bent u ZZP-er / freelancer of heeft u een eenmanszaak en heeft u in het verleden ‘gedoteerd aan de FOR’. Kies dan voor deze optie.
Letop: als u uw FOR al in een lijfrente heeft afgestort en die lijfrente komt nu vrij, kies dan voor ‘vrijkomende lijfrente’

ODV – Oudedagsverplichting DGA
Heeft u in 2017 tot 2019 meegedaan aan de uitfasering van het Pensioen in eigen beheer? En wilt u de oudedagsverplichting (ODV) omzetten in een lijfrente? Kies dan voor deze optie

ODV omzetten in een lijfrente

Heeft u als DGA in de jaren 2017 tot 2019 meegedaan met de uitfasering van het ‘pensioen in eigen beheer’? Dan heeft u een ODV. De hoogte van deze verplichting staat op de balans van uw BV.

Liever een lijfrente?

De wettelijke rente waarmee de ODV moet worden opgerend is de afgelopen jaren negatief geweest, waardoor de ODV in waarde is achteruit gegaan.
Bovendien moet de BV waarop de ODV staat tijdens de uitkeringsfase actief blijven, waardoor u de kosten voor de jaarrekening etc. blijft behouden.
Bovendien is een ODV vanuit een BV niet flexibel. Er is maar 1 uitkeringsvorm en dat is 20 jaar.

ODV omzetten in lijfrente
Daarom kiezen veel DGA’s ervoor om hun ODV om te zetten in een lijfrente.
De voordelen zijn:
– geen jaarlijkse kosten
– meerdere looptijden mogelijk (5 jaar tot levenslang)
– hogere rentevergoeding
– geen jaarlijkse administratie meer

Wanneer moet de ODV uiterlijk worden omgezet?

Een ODV moet uiterlijk worden omgezet in het 5e kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin u AOW-gerechtigd bent geworden.

 

Uitkering voordat u de AOW-gerechtigde heeft behaald

U wilt uw lijfrente-uitkeringen starten vóór het kalenderjaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
In 2014 is de wet gewijzigd waardoor een tijdelijke oudedagslijfrente (TOL) alleen mag starten in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Overgangsrecht
Gelukkig is er overgangsrecht en mag iedereen die zijn lijfrente vóór 2014 heeft opgebouwd zijn uitkering al starten vanaf het kalenderjaar waarin de begunstigde 65 wordt.

Heeft u ingelegd na 31-12-2013?
Als u nog geld heeft ingelegd op uw lijfrente na 31-12-2013, dan mag u deze uitkering alleen starten met het saldo dat vóór 1-1-2014 is opgebouwd.
De bank of verzekeraar waar uw lijfrente nu staat kan u vertellen hoeveel dat precies is.

Een levenslange uitkering

U start uw lijfrente-uitkering vóórdat u de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
U heeft dan wettelijk 2 opties:
1. Een looptijd tot 65 of AOW-gerechtigde leeftijd;
2. Een levenslange uitkering

Levenslange uitkering
Een levenslange uitkering keert uit zo lang u leeft.
Deze variant kan alleen bij verzekeraars gesloten worden.

Tot 20 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd

U start uw lijfrente-uitkering vóórdat u de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
U heeft dan feitelijk 2 opties:
1. Een looptijd tot 65 of AOW-gerechtigde leeftijd;
2. Een levenslange uitkering

Levenslang bestaat niet bij banksparen
Bij banksparen wordt uw lijfrente uitgekeerd vanaf een spaarrekening. Levenslang is daarom niet mogelijk, want als de spaarrekening leeg is, stoppen de uitkeringen.
De wetgever heeft daarom een looptijd van 20 jaar gelijk gesteld aan levenslang.

In deze specifieke situatie schrijft de wet een looptijd voor van 20 jaar, plus de looptijd tot uw aow-leeftijd.

Overbruggingslijfrente tot AOW-gerechtigde leeftijd

U wilt de lijfrente-uitkeringen starten vóórdat u uw AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
Dit wordt een overbruggingslijfrente genoemd.

Wetwijziging in 2006 en het overgangsrecht
In 2006 is de wet gewijzigd en is de overbruggingslijfrente afgeschaft.

Er is gelukkig wel een overgangsrecht.
Mensen die een lijfrente hebben opgebouwd vóór 1-1-2006 mogen hun lijfrentekapitaal gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Heeft u geld ingelegd op uw lijfrente ná 1-1-2006?
Dan mag u alleen een overbruggingslijfrente aankopen met de waarde die u heeft opgebouwd tot 1-1-2006.
Uw huidige verzekeraar of bank kan u vertellen hoeveel die waarde precies is.