Wanneer krijg ik m’n geld van de belastingdienst terug?

Als je jouw jaarruimte afstort, dan mag je het bedrag dat je afstort aftrekken van je inkomsten belasting. Hierdoor krijg je tot 49,50% terug van de belastingdienst.

Om het geld terug te krijgen moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Die vind meestal plaats in april van het jaar en wordt behandeld in juli.
Als je een accountant of boekhouder hebt dan kan dit anders zijn.

Voorlopige teruggaaf
Kun je hier niet op wachten, dan kun je ook via een voorlopig teruggaaf formulier de teruggaaf versneld opvragen.
Dit betreft wel een ‘voorlopige’ teruggaaf. De definitieve teruggaaf blijkt uit de aangifte inkomstenbelasting.

Jaarruimte 2017

Wil je in 2017 geld storten in een lijfrente? Dan moet je eerst uitrekenen hoeveel jaarruimte je hebt.

Wat is jaarruimte
De jaarruimte is het bedrag dat je op zij mag zetten voor een aanvulling op je pensioen. Zo’n aanvulling noemen we een lijfrente. De inleg op je lijfrente mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dus mee aan de opbouw van jouw aanvullende pensioen. Een lijfrente sloot je vroeger bij een verzekeraar. Tegenwoordig kiest bijna iedereen voor een lijfrente bankspaarrekening. Die kent lagere kosten en daardoor een hogere opbrengst.

Formule jaarruimte 2017
De jaarruimte bepaal je aan de hand van een ingewikkelde formule. Die ziet er als volgt uit:
Jaarruimte = (13,8% x premiegrondslag) -/- (6,5 x factor A) -/- F

Je moet voor het berekenen van de jaarruimte 2017 rekenen met je gegevens van 2016.

Premiegrondslag
De premiegrondslag is je inkomen minus een vast bedrag, de franchise.
Je inkomen kan bestaan uit:

• Het belastbare inkomen uit je belastingaangifte 2016;
• De winst uit onderneming excl. de fiscale oudedagsreserve (FOR) en vóór de ondernemersaftrek van 2016

Je mag voor de berekening van de jaarruimte voor 2017 met een inkomen van maximaal € 103.317 rekenen.

Franchise
De franchise is een vast bedrag dat je af moet trekken van je inkomen. Voor 2017 is de franchise € 12.032

Factor A
De Factor A geeft aan hoeveel je pensioen is aangegroeid in een bepaald jaar. Voor de jaarruimte van 2017 moet je de factor A van 2016 gebruiken. Die vindt je in het jaarlijks pensioenoverzicht die je van je pensioenfonds of verzekeraar krijgt. Hoe lager je factor A is, hoe groter je pensioengat is en hoe meer lijfrente je af mag trekken de inkomstenbelasting.

F
De F staat voor de (Fiscale) Oudedagsreserve (FOR). Deze is alleen van toepassing voor zelfstandig ondernemers. Het bedrag dat je in 2016 aan de FOR toevoegt, komt in mindering op de jaarruimte van 2017. Je hebt immers al belastingvoordeel over de FOR gehad.

Maximale jaarruimte 2017
Uit de jaarruimte berekening volgt het bedrag dat je mag aftrekken van je inkomen in 2017. De maximale jaarruimte van 2017 is € 12.598. Je mag dus niet meer aftrekken dan dat bedrag. Je moet nooit meer in een lijfrente storten dan je jaarruimte.

Stort je lijfrente voor 31-12-2017
Je mag de inleg op je lijfrente alleen aftrekken als je jaarruimte hebt en stort voor 31 december 2017.

Reserveringsruimte
Naast de jaarruimte is er ook nog de reserveringsruimte. De reserveringsruimte is de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. In dit artikel kun je alles lezen over de reserveringsruimte 2017.

Hoe bereken je de jaarruimte voor banksparen?

Wie wil banksparen voor een aanvulling op zijn of haar pensioen, moet een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dit toon je aan door de jaarruimte te berekenen.

De formule van de jaarruimte houdt rekening met je inkomen en de eventuele pensioenopbouw via je werkgever.
Ga je de jaarruimte berekenen? Dan heb je de factor A van je werkgeverspensioen nodig over het voorgaande jaar. Dus voor de aftrek in 2018 reken je met de cijfers van 2017.

Je kunt de jaarruimte op onze website berekenen, maar de belastingdienst heeft ook een hele goede rekentool.

En we hebben een paar artikelen over jaarruimte geschreven op ons weblog.

Wat is de maximale jaarruimte voor banksparen?

Wie een extra pensioen wil opbouwen via banksparen, moet een aantoonbaar pensioengat hebben. Dit toon je aan middels de jaarruimte berekening. De berekening laat zien hoeveel pensioen je zelf extra mag sparen en mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Het maximum dat gestort mag worden veranderd ieder jaar. De maximale ruimte in 2021 bedraagt: € 13.236,-.

Naast jaarruimte is er ook nog reserveringsruimte. Dat is de niet gebruikte jaarruimte van 7 voorgaande jaren.
De maximale reserveringsruimte in 201 bedraagt: € 7.489

Wat is jaarruimte

Jaarruimte is het bedrag dat u van de belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw en bij uw aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken van uw inkomen.
De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een aantoonbaar pensioentekort.

Jaarruimte formule 
U kunt berekenen hoeveel pensioen u in een bepaald kalenderjaar zou mogen opbouwen. Die berekening wordt de jaarruimte berekening genoemd. Jaarruimte ontstaat dus als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u maximaal zou mogen opbouwen. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule.

Jaarruimte 2024: Jaarruimte = (30% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F

Premiegrondslag (PG) = inkomensgrondslag minus franchise.
De maximale premiegrondslag is € 137.800(2024).
Met inkomensgrondslag wordt verzamelinkomen bedoeld.

Franchise = het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente kan worden opgebouwd, omdat de AOW-uitkering hierin later voorziet. Franchise wordt ook wel AOW-franchise genoemd. De franchise is € 17.545 (2024).

Factor A = het bedrag van de aangroei van uw pensioen als werknemer in het voorafgaande jaar door toename van diensttijd. Van de factor A verstrekt een pensioenfonds jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

F = Fiscale oudedagsreserve (FOR). FOR = de toename van de oudedagsreserve. Dit geldt alleen voor ondernemers. Ondernemers kunnen geen pensioen opbouwen via de werkgever. Om die reden komen ondernemers in aanmerking voor fiscaal voordeel als zij zelf pensioenopbouw regelen.
Sinds 2023 is de FOR afgeschaft. Ondernemers die een FOR op hun balans hebben staan kunnen deze afstorten, maar de FOR kan niet meer aangroeien.

Jaarruimte verhoogd?
De laatste jaren werd de maximale jaarruimte steeds verlaagd.
Maar die trend wordt nu verbroken, want in 2023 is de maximale jaarruimte verhoogd naar  van €  15.317 naar € 34.550.
In 2024 is de maximale jaarruimte zelfs € 36.077.

Bekijk hier alles van de jaarruimte 2024.

Jaarruimte berekenen en storten
Bij het berekenen van de jaarruimte, moet u gebruik maken van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. De jaarruimte over 2024 berekend u dus met de gegevens van 2023. Wanneer de in 2024 berekende jaarruimte wordt gestort in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening, is dat bedrag aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van 2024. Omdat deze aangifte meestal pas in 2025 wordt gedaan, ontvangt u de uiteindelijke teruggave, het fiscaal voordeel, van het aftrekbare gedeelte van de lijfrente ook pas in de loop van 2025.
Je kunt echter via een voorlopige teruggaaf het voordeel eerder ontvangen.

Reserveringsruimte
Op het moment dat u een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt u de jaarruimte over de afgelopen 10 jaren in één keer gebruiken en storten. Dat wordt de reserveringsruimte genoemd. U kunt ook na AOW leeftijd nog gebruik maken van de reserveringsruimte.
Deze ‘inhaalruimte’ is flink verhoogd. Zo mag je in 2024 maximaal € 41.608 aan reserveringsruimte gebruiken.

Jaarruimte berekenen?
Wil je jouw jaarruimte berekenen? Gebruik dan onze handige jaarruimte tool of ga naar de rekenhulp van de Belastingdienst .